• PROFIL
  • Objektif

Objektif

  • Mempastikan semua proses teras Universiti memanfaatkan teknologi ICT terkini secara efisyen.
  • Mempastikan kemudahan ICT yang disediakan lengkap dan sentiasa baik bagi menyokong kelancaran semua aktiviti pentadbiran dan pembangunan akademik Universiti.
  • Mempastikan sistem, data dan maklumat Universiti sentiasa cekap, kemaskini, selamat dan memuaskan semua pihak.
  • Menyedia perkhidmatan teknikal dan latihan berterusan untuk menjana budaya ICT dalam komuniti Universiti.
  • Menjalin kerjasama teknikal dan perkongsian kepakaran dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
  • Mempastikan pengurusan kualiti ICT Universiti sentiasa memenuhi piawai ISO 9001:2000.